فال انبیاء امروز شنبه 8 اردیبهشت 1403

فال انبیاء امروز شنبه 8 اردیبهشت 1403

پربازدیدترین این هفته:

هشدار مسئولیت سرمایه گذاری
دیگران در حال خواندن این صفحات هستند:

اشتراک گذاری این مطلب:

فهرست مطالب:

فال انبیاء امروز شنبه 8 اردیبهشت 1403، عنوان موضوعی است که در این پست به آن خواهیم پرداخت.

متولدین ماه های مختلف سال در این مطلب فال انبیا مربوط به ماه تولدتان را می توانید بخوانید.

فال انبیا برای متولدین فروردین

متن فال:

حضرت آدم

ای صاحب فال ! غم مخور که به غایت مبارک است و همه تو را دوست می دارند. در گذشته بسیار محنت کشیده ای ولی شادی و خرمی تو نزدیک است و ستاره تو بلند است و به دولت خواهی رسید. پیش از این زخم بدگویان به تو رسیده و خواستند تو را صدمه بزنند که بسیار متفکر بوده ای اما خدای تعالی تو را از شر آنان مصون نگاه داشته است. از مردم محتشم به دولت خواهی رسید.

اگر غایبی داری به سلامت به سوی تو بازآید و اگر حاجتی داری روا شود. از روزها روزهای شنبه و پنجشنبه بر تو مبارک است و امسال نیز بر تو مبارک خواهد بود، ان شاءالله . قدر عمرت را بدان و آن را بیهوده تلف نکن.

فال انبیا برای متولدین اردیبهشت

متن فال:

حضرت محمد

ای صاحب فال! بشارت باد تورا که دشمنان تو مقهور شوند و مراد دل حاصل شود و فرمان خدا را انجام ده تا خداوند یار تو باشد و یکی تو را دوست می دارد و شب و روز در حق تو دعا می کند و از برکت دعای او عمرت دراز شود و کارت بالا گیرد و خداوند تو را نگاه می دارد و در کار خود صبر کن و راز دل با کسی نگو تا ایمن باشی. روز شنبه و دوشنبه بر تو مبارک است و اگر غایب داری خبر خوش بشنوی و به مراد دل برسی. از دروغ و غیبت حذر کن تا عاقبتت نیکو گردد. ان شاء الله تعالی.

فال انبیا برای متولدین خرداد

متن فال:

حضرت لوط

در زندگی با سختی هایی مواجه می شوید و با مردمی لاقید و بد عمل سر و کار پیدا می کنید و به رنج و زحمت می افتید. همسری نصیب شما می شود که باید با او به احتیاط رفتار کنید وگرنه از مسیر صواب منحرف شده و شما را دچار مشکل می کند. باید مراقب باشی تا خود به بدعملی دیگران گرفتار نشوید. در طالع شما سفر یا هجرتی دیده می شود که لازم است انجام بگیرد.

فال انبیا برای متولدین تیر

متن فال:

حضرت اسماعیل

ای صاحب فال! تو را هیچ نرنجاند و باید که درستکار و راست عمل باشی. ای عزیز! صبح و شام عبادت و طاعت خداوند کن و مردم را از خودت خشنود ساز، رنجی بر پای تو رسیده بود که اکنون بهتر شده، بر پشت خود و پا و پهلویت نشانی داری که آن نشانه نیکبختی است. به تو از مردی کوتاه قد فایده رسد و زنی هست که شب و روز تو را دعا می کند و به واسطه دعای او خدا تو را حفظ می کند و از برکت دعای آن زن است که عمر تو دراز می شود و به مراد دل برسی. ان شاءالله.

فال انبیا برای متولدین مرداد

متن فال:

حضرت لوط

در زندگی با سختی هایی مواجه می شوید و با مردمی لاقید و بد عمل سر و کار پیدا می کنید و به رنج و زحمت می افتید. همسری نصیب شما می شود که باید با او به احتیاط رفتار کنید وگرنه از مسیر صواب منحرف شده و شما را دچار مشکل می کند. باید مراقب باشی تا خود به بدعملی دیگران گرفتار نشوید. در طالع شما سفر یا هجرتی دیده می شود که لازم است انجام بگیرد.

فال انبیا برای متولدین شهریور

متن فال:

حضرت موسی

ای صاحب فال! بدان که در فکر چیزی هستی که در آن فرومانده و عاجز شده ای ، غم مخور که همه مرادت حاصل شود؛ پیش از این تو را بسیار غم و اندوه رسیده بود و نزدیک شده که ستاره تو به روشنایی آید. باشد که کارت به سرانجام رسد. خداوند به تو رحمت کرده و کارت به زودی بالا می گیرد و دلت به سبک باری مشغول است. با کسی عهدی خواهی کرد، بکن که خوب است و اگر غایبی داری خبر خوشی به تو رسد و کار تو به اتمام رسد و اگر دست بر خاک زنی زر شود. در نماز کاهلی مکن هرچقدر توانی صدقه بده تا از خوف ایمن باشی و به مقصد برسی. ان شاءالله.

فال انبیا برای متولدین مهر

متن فال:

حضرت ذوالکفل

به نظر می رسد شخصی صبور و بردبار باشید. به دیگران وعده های زیادی می دهید. مراقب باشید که به آنها عمل کنید. اگر وکیل یا قاضی هستید با مردم به عدالت رفتار کنید و حق مظلوم را از ظالم بگیرید. کاری را که مقصود دارید انجام دهید در آن موفق خواهید شد. یک شخص بدخواه در پی اغفال شماست. مراقب او باشید، ممکن است مدتی به خاطر انجام کاری مجبور باشید مخفی شوید یا در تنهایی زندگی کنید. ممکن است شخص صاحب نامی از شما حرف شنوی پیدا کند. او را به عدالت با مردم دعوت کنید؛ خواهد پذیرفت. چیزی را که منتظرش هستید اتفاق می افتد.

فال انبیا برای متولدین آبان

متن فال:

حضرت لوط

در زندگی با سختی هایی مواجه می شوید و با مردمی لاقید و بد عمل سر و کار پیدا می کنید و به رنج و زحمت می افتید. همسری نصیب شما می شود که باید با او به احتیاط رفتار کنید وگرنه از مسیر صواب منحرف شده و شما را دچار مشکل می کند باید مراقب باشی تا خود به بدعملی دیگران گرفتار نشنوید. در طالع شما سفر یا هجرتی دیده می شود که لازم است انجام بگیرد.

فال انبیا برای متولدین آذر

متن فال:

حضرت محمد

ای صاحب فال! بشارت باد تو را که دشمنان تو مقهور شوند و مراد دل حاصل شود و فرمان خدا را انجام ده تا خداوند یار تو باشد. یکی تو را دوست می دارد و شب و روز در حق تو دعا می کند و از برکت دعای او عمرت دراز شود و کارت بالا گیرد و خداوند تو را نگه می دارد. در کار خود صبر کن و راز دل با کسی نگو تا ایمن باشی. روز شنبه و دوشنبه بر تو مبارک است و اگر غایب داری خبر خوش بشنوی و به مراد دل برسی . از دروغ و غیبت حذر کن تا عاقبتت نیکو شود. ان شاء الله تعالی.

فال انبیا برای متولدین دی

متن فال:

حضرت الیاس

ای صاحب فال مژده باد تو را که آن قصد و آرزویی که سالها در دل داری به زودی به تو می رسد ان شاء الله . باید که شکر کنی ، سفری در پیش داری که از آن نفع بسیار به تو خواهد رسید و زود به سلامت برمی گردی و اگر نیت پیوند داری بدون مشورت عمل نکن که پشیمان شوی و خدای تعالی تو را حج روزی کند و زیارت پیغمبر (ص) دریابی.

روز شنبه و پنجشنبه برای تو مبارک است و کاری که می کنی راست می آید و تندی مکن و صبر کن که کارها به صلاح تو آید اما چون ماه نو بینی بر روی خوش صورت نگاه کن تا بر تو خوش بگذرد و چیزی از غیب به تو برسد که روشنایی تو می باشد و از جایی که امید نداری به مراد دل برسی ان شاء الله تعالی. از حال همسایه ها پرسش کن و اگر حاجتی داری انجام ده.

فال انبیا برای متولدین بهمن

متن فال:

حضرت لوط

در زندگی با سختی هایی مواجه می شوید و با مردمی لاقید و بد عمل سر و کار پیدا می کنید و به رنج و زحمت می افتید. همسری نصیب شما می شود که باید با او به احتیاط رفتار کنید وگرنه از مسیر صواب منحرف شده و شما را دچار مشکل می کند. باید مراقب باشی تا خود به بدعملی دیگران گرفتار نشوید. در طالع شما سفر یا هجرتی دیده می شود که لازم است انجام بگیرد.

فال انبیا برای متولدین اسفند

متن فال:

حضرت ادریس

ای صاحب فال! بدان و آگاه باش که هر مقصودی که داری، بدان خواهی رسید و آنچه که از خدا طلب کنی، ان شاءالله به تو عطا می کند. نترس که کارهابه مراد تو خواهد شد و تو را سفری در پیش است که از آن راحتی یابی. اندک غمی به تو رسیده است که فارغ شدی. در نظر خلایق مرد خوبی می باشی و امر تو قابل اجرا است؛اما تند خو و زود خشمگین شوی و در مقابل زود هم خشنود می شوی. تو را دوستی هست از جان بهتر و یک زن هم تو را بسیا ر دوست می دارد و شب و روز دعایت می کند ، از حرف او بیرون نرو که او شخص غمخوار تو می باشد. اگر حاجتی داری برآید و اگر غایبی داری به تو برسد. ان شاء الله.

این مطالب رو به هیچ عنوان از دست نده:
اینجا می تونی سوالاتت رو بپرسی یا نظرت رو با ما در میون بگذاری:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *